Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „Správce“), jakožto realizátor portálu Obchůdek 2021+ a správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat subjekty údajů, se kterými přichází do styku v rámci portálu Obchůdek 2021+ o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů subjektů údajů ze strany Správce, včetně rozsahu práv údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Správcem.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Jako správce osobních údajů na základě povinnosti dané zvláštními zákony při zpracování osobních údajů Správce dbá práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů.

Ochrana osobních údajů uživatelů portálu Obchůdek 2021+:

Informace zveřejňované na stránkách portálu Obchůdek 2021+ uživatel získá bez poskytnutí svých osobních údajů. Pokud uživatel poskytne portálu Obchůdek 2021+ kterékoliv ze svých osobních údajů (např. jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon, aj.), jsou tyto údaje použity pouze ke komunikaci s uživatelem, k interním statistickým účelům a v rámci přihlášení uživatele na jím vybranou akci. Žádné poskytnuté osobní údaje nejsou bez výslovného souhlasu uživatele zveřejňovány, prodávány ani vyzrazeny třetím osobám, s výjimkou případů stanovených zákonem.