Vyhlášení

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

MPO zveřejňuje novou výzvu z programu Obchůdek 2021+

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo třetí výzvu dotačního programu Obchůdek 2021+, který pomáhá koloniálům v obcích do 1 000 obyvatel, popřípadě v obcích do 3 000 obyvatel. Příjem žádostí začíná 17. ledna 2024. Žádost o dotaci podávají kraje, které následně vyhlašují své dotační programy pro provozovatele obchodů na svém území. Ve třetí výzvě je připraveno 49,4 milionů korun. Kraj tak může získat až 3,8 milionu korun a prodejna, která je pouze jediná v obci, může získat až 130 tisíc korun. 

„Tento program v menších obcích výrazně přispívá k tomu, aby si místní obyvatelé mohli v blízkosti jejich bydliště nakoupit základní potraviny a je mezi drobnými podnikateli velmi oblíbený. Proto jsem rád, že se i přes úspory podařilo zajistit finanční prostředky na další výzvu v tomto programu,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že celkem má resort připraveno necelých 50 milionů korun a jedna prodejna může získat až 130 tisíc korun.

Mezi podporované provozní výdaje prodejen patří stejně jako v předchozí výzvě výdaje na zaměstnance, na nájem, vytápění, osvětlení, na připojení k internetu, telekomunikační služby, výdaje spojené s obsluhou bezhotovostních plateb, výdaje na pořízení drobného neinvestičního majetku a další.

Pro obchodníky, kteří působí na vesnicích, je program velmi funkční, což potvrzuje velký zájem z jejich strany. Oceňujeme také spolupráci s představiteli krajů, kteří s námi dotační program administrují a aktivně se tak zapojují do podpory venkovských prodejen. Zároveň bych rád zdůraznil, že nově je možné uplatnit výdaje na služby související s bezobslužným provozem prodejny, tj. na hybridní a automatizované prodejny 24/7,“ říká ředitel podnikatelského prostředí a obchodního podnikání Pavel Vinkler.

Kraje mohou žádosti podávat od 17. ledna do 15. dubna 2024 prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

V první výzvě programu Obchůdek 2021+ podpořilo ministerstvo 428 prodejen, ve druhé výzvě pak 599 koloniálů. MPO jim v obou výzvách poskytlo cca 80 milionů korun. Loni na podzim resort také vypsal dvě nové výzvy na podporu automatizovaných a hybridních prodejen, ve kterých je stále možné podávat žádosti. Podrobnosti jsou zde.

Informace k výzvě pro kraje

 • Příjem žádostí krajů o podporu probíhá od 17. ledna do 15. dubna 2024.
 • Maximální dotace pro kraj je 3,8 mil. Kč/rok a pro prodejnu 130 tis. Kč/rok.
 • Rozhodné období je od 1. ledna do 31. října 2023 nebo od 1. ledna do 31. prosince 2023.
 • Program je zaměřen na dotační podporu provozních nákladů/výdajů prodejen.
 • Kraj vyplní základní informace v žádosti a připojí přílohu č. 1 Výzvy III., která je potvrzením o respektování základních podmínek Programu Obchůdek 2021+.
 • Podrobnější informace naleznete ve Výzvě III., která je ke stažení níže v přílohách.

Proces poskytnutí dotace kraji

 1. MPO vyhlásí výzvu pro příjem žádostí krajů o dotaci s uvedením termínů pro podání žádostí o dotaci a objemem alokace prostředků státního rozpočtu.
 2. Žádost o dotaci je možné podávat nejpozději do data uvedeného v příslušné výzvě.
 3. Po prověření žádosti kraje o poskytnutí dotace Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
 4. Dotace je Kraji poskytnuta formou ex post v rámci příslušného rozpočtového roku v období let 2021–2025.
 5. Za dodržení podmínek účelovosti dotace a dodržení parametrů odpovídá příjemce dotace.
 6. Účelné a hospodárné využití dotace bude předmětem kontroly ze strany poskytovatele dotace podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů (kontrolní řád).

Ke stažení:

Více článků

Zhodnocení výzev k Programu

v přiložených souborech naleznete zhodnocení předcházejících výzev programu Obchůdek 2021+ Zhodnocení 1. Výzvy Programu Obchůdek 2021+ více informací naleznete v přiloženém souboru:

Schválené žádosti

Příjem žádostí krajů bude ukončen 15. 4. 2024. Dotace je krajům vyplácena ex-post. Žádosti o platbu bude Ministerstvo průmyslu a obchodu přijímat